x

פרופ‘ נועם שריף

אנו מצטערים על פטירתו של חבר העמותה, פרופ‘ נועם שריף.

נועם, איש רב פעלים ומעמודי התווך של המוזיקה הישראלית, היה השראה לכולנו.

הוא יחסר לנו מאוד.

חברי העמותה למורשת מרק לברי וההנהלה