x

מרש אבל

אורך היצירה
לא ידוע

הקלטה: אין

כתבי היד: בארכיון מרק לברי, מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990035288490205171

פרטים נוספים: היצירה אינה מתועדת במחברת האופוסים של המלחין. למעט כתב היד, אין לנו כל מידע עליה.
עפ"י כתב היד, היא נכתבה בצעירותו.