x

שיר לכת "קדימה"

אופוס: 325 שנה: 1963 
אורך היצירה
לא ידוע

הקלטה: אין

כתבי היד: בארכיון מרק לברי, מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990035289060205171

פרטים נוספים: יש בידנו מידע מועט על היצירה, שמסתכם בנתונים מתוך כתב היד והרישום במחברת האופוסים.
עפ"י ההרכב ושנת החיבור, אנחנו מסיקים שהיצירה נכתבה עבור תוכנית רדיו.