x

כתב ויתור

אתר העמותה למורשת מרק לברי (להלן: ”האתר“) הוא קניינה של העמותה למורשת מרק לברי (להלן: ”העמותה“), אלא אם כן צוין אחרת, וכל קוד מקור, מאגרי המידע, היצירות המוסיקליות, עיצוב האתר, השמע (אודיו), קטעי הוידאו, טקסטים, צילומים וגרפיקה באתר ביחד, (להלן: ”התוכן" ) וסימני המסחר, סימני השירות והלוגו הכלולים בו (להלן: ”סימני המסחר " ) הם בבעלות או בשליטת העמותה או שהעמותה היא בעלת רישיוןבהם, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וסימני מסחר, חוקי זכויות קניין רוחני וחוקי תחרות בלתי הוגנת על פי החוק הישראלי, או חוקים זרים, או הסכמים בינלאומיים.
אנו מחזיקים זכויות יוצרים או מלל, תמונות, וידאו, שמע (אודיו), גרפיקה, ממשק משתמש ותכנים אחרים המסופקים באתר, מבנים וסידורם של תכנים מסוג זה באתר הם על פי חוקי זכות היוצרים של החוק הישראלי ושל מדינות אחרות. למעט אם נקבע במפורש בכתב ויתור זה, אין להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, להציג, לבצע או להעביר כל אחד מתכני האתר בשום אופן ולשום מטרה שהיא, ושום דבר אחר שצוין או משתמע לעיל באתר, אינו מקנהרישיון כלשהו או זכות כלשהי לעשות זאת.

ניתנת בזאת רשות להשתמש בתכנים הכלולים באתר אך ורק למטרות פרטיות ולא מסחריות של המשתמש. כל שימוש אחר, לרבות מטרה מסחרית, אסור בהחלט ללא הסכמה מפורשת של העמותה מראש ובכתב. שליפה שיטתית של נתונים או תוכן אחר מהאתר, בין אם ליצור או להרכיב, באופן ישיר או עקיף, אוסף, מאגר מידע או ספרייה, העתקת תוכן, או העתקה של יצירות מוזיקליות, יצירות אחרות, זכויות מוסריות, זכויות ביצוע, זכויות מבצעים, סימני מסחר וכו ’, אסורה בהיעדר הסכמה מפורשת של העמותה מראש ובכתב.

התוכן והמידע הנמסרים על ידי העמותה באתר נועדו למטרות מידע כלליות בלבד. כל המידע באתר מסופק בתום לב, אולם העמותה איננה מתחייבת ואינה נותנת התחייבות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, ב כל הקשור לדיוק, להלימה, לתוקף, לאמינות, לזמינות או לשלמות כל המידע וכל התוכן באתר.

הגישה לשימוש כלשהו בתוכן היא על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מבין ומסכים שהתוכן מסופק לו "כפי שהוא" ו"כפי שניתן", מבלי להגביל את האמור לעיל, במידה הנכונה המותרת על פידין. האתר מתנער מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לסחירות, לכשירות למטרה מסוימת, או לאי-הפרה.
העמותה אינה מתחייבת ואינה אחראית שהשימוש באתר יהיה מתוזמן, ללא הפרעה, או ללא שגיאות, או שיפעל בשילוב עם חומרה, תוכנה, מערכת או נתונים אחרים.
העמותה אינה מתחייבת לעמוד בדרישות או בציפיות המשתמש, וכן אינה יכולה להתחייב כי השימוש באתר, או בתוכן, או במידע, יהיה חף מטעויות או מפגמים. ככל שיהיו פגמים, הללו יתוקנו.
העמותה אינה מתחייבת כי האתר ותוכנו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים, או שיהיה מאובטח לחלוטין, או שהמידע שהמשתמש משתף עם האתר או עם העמותה יהיה מאובטח.
עצה או מידע, בין אם בעל פה ובין בכתב, שלא התקבלו מהעמותה או דרך האתר, לא ישאו אחריות כלשהי מול המשתמש, אם לא נעשתו ביודעין ובמפורש.
האתר והעמותה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא הנובעים מהסכם, מעוולה או באופן אחר, כתוצאה משימוש בחומר הכלול בו, או מכל פעולה או מכל החלטה שתתקבל במסגרת השימוש באתר, במידע, בתוכן, בחומרים, במוצרים, .. כל זאת, לרבות תוכנה) או שירותים אחרים הכלולים באתר או הזמינים בדרך אחרת באמצעות האתר),
לרבות, אך לא רק, לנזקים ישירים, עקיפים, מקריים, עונשיים והנובעים מהם, אלא אם כן צוין אחרת מראש ובכתב.

האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ מקצועי אחר. על המשתמש להתייעץ עם היועץ המקצועי שלו לקבלת ייעוץ משפטי או כל יעוץ אחר.
האתר מציע קישורים לאתרים אחרים ובכך מאפשר למשתמש לעבור ישירות לאתר המקושר. האתר אינו אחראי לתוכנו של אתר מקושר כלשהו או לקישור כלשהו באתר מקושר. האתר אינו אחראי לכל העברה המתקבלת מאתר מקושר כלשהו. הקישורים ניתנים כדי לסייע למשתמש במידע הכלול באתר. הכללת קישור כאמור אינה מרמזת על כך שהמידע הכלול באתר והכללת הקישור מרמזים על כך שהאתר תומך או שאישר את האתר המקושר.
האתר מספק גם מוסיקה וגםתוכן ומידע, אך אין להוות בכך פרשנות משפטית או הצהרת מדיניות.
התייחסות לגוף ספציפי כלשהו אינה מהווה אישור או המלצה של האתר או של העמותה, לפי העניין. הדעות המתפרסמות באתר והדעות המובעות על ידי עובדי האתר או על ידי העמותה, או על ידי אורחי האתר , הן שלהם ואינם משקפים בהכרח את השקפת האתר, השקפת העמותה, או את השקפת מי מבעלי התפקידים בעמותה. אם יש למשתמש שאלות לגבי הצהרה זו, האתר מזמין אותו לפנות אל העמותה ישירות.

במידה המרבית המותרת על פידין, האתר והעמותה, לפי העניין, לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף, אגבי, מיוחד, תוצאתי, או לכל אובדן רווחים או הכנסות, בין אם נגרמו במישרין או בעקיפין, או כל אובדן נתונים, שימוש, מוניטין, או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים, הנובעים מגישת המשתמש באתר או משימוש או מאי יכולת לגשת לתוכן או להשתמש בו; . או מהתנהלות, או מתוכן של צד שלישי כלשהו בשירות, לרבות ללא הגבלה, או כל התנהגות מכפישה, פוגענית או בלתי חוקית של משתמשים אחרים, או של צדדים שלישיים; כל תוכן שמתקבל מהשירותיםשל גישה לא מורשית, שימוש או שינוי של השידורים או התוכן של המשתמש.
האתר אינו עורך דין או משרד עורכי דין ואינו עוסק בפרקטיקה או מעניק ייעוץ משפטי או ייצוג משפטי. כל המידע, התוכנה, השירותים, התוכן, סימני המסחר וההערות המועברים באתר נועדו למטרות הסברה בלבד ואינם מיועדים להוות תחליף לייעוץ משפטי מקצועי. השימוש באתר זה כפוף לתנאי השימוש של האתר ושל העמותה.